1 NAVN OG FORMÅL

1.1 Klubbens navn er Saab turbo club of norway og er registrert med org.nr 995 111 268 i enhetsregistret som forening/lag/innretning

Klubbens formål er å samle personer som ved samarbeide og kameratskap skal ivareta og fremme interessen for Saab Turbo biler. Klubben skal søke og legge forholdene til rette slik at medlemmene kan utøve sin interesse med best mulig utbytte.


2 MEDLEMSKAP

2.1 Som medlemmer av klubben kam styret ta opp enhver som innordner seg klubbens vedtekter. Det skal alltid forevises fullstendig medlemsoversikt.

2.2 Medlem som har vært tilsluttet klubben minst en –1-- måned og har betalt skyldig kontingent, har fulle rettigheter på årsmøtet. Medlemmer med kortere medlemstid enn en –1-- måned, har ikke stemmerettighet på årsmøtet men ellers alle andre rettigheter.

2.3 Ethvert medlem forplikter å overholde klubbens vedtekter

2.4 Medlem som ved sin adferd virker til skade for klubben eller som ikke retter seg etter klubbens vedtekter, kan ekskluderes av styret etter at vedkommende er varslet.

2.5 Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter gjeldende regler skal strykes som medlem.

 

 

 3 KONTINGENT


3.1 Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet, og betales forskuddsvis innen 15. Februar hvert år. Medlem som ikke har betalt kontingenten innen fristens utløp mister sine rettigheter, og kan av styret slettes som medlem etter at purringer er foretatt.

3.2 Styret kan redusere eller frita et medlem for kontingent hvis særlige forhold skulle tilsi dette.


4 ÅRSMØTE

4.1 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet

4.2 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret anser det nødvendig, eller når en tredjedel av de stemme berettigede medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet omfatter.

4.3 Årsmøtet behandler:

1. Valg av referent.
2. Årsberetning.
3. Godkjenning av regnskap.
4. Fastsettelse av neste års kontingent.
5. Innkomne forslag.
6. Valg på følgende tillitsrepresentanter
7. Formann, Nestformann, Kasserer og Sekretær
8. Styremedlemmer

4.5 Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeføre som møter. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag. Valgbare er alle stemme berettige medlemmer. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i vedtekten. Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme utslag.5 STYRET

 

5.1 Klubben ledes av et styre på minst seks -6- personer som velges på årsmøtet.
Styret skal bestå av:

1. Formann

2. Nestformann

3. Sekretær

4. Kasserer/ medlemsansvarlig

5. Styremedlemmer

Nestformann velges blant styremedlemmene. Styremedlemmer velges for 2 år.

5.2 For å være beslutningsdyktig må et flertall av styret være til stede. Ved stemmelikhet har Forman dobbel stemme.

5.3 Styrets Forman klubbens samlede virksomhet, ivaretar medlemmenes interesser, samt sammenkaller til møter.

5.4 Hvis et medlem av styret må fratre i valgperioden, har styret fullmakt til å besette tillitsvervet fram til første årsmøte.

5.5 Styret har ansvarsfrihet.

5.6 Gyldig medlem som fremmer forslag som skal behandles på styremøtet, har rett til å overvære behandlingen av denne sak. Alle forslag skal være framlagt skriftlig før ethvert styremøte.

5.7 Styret skal ha en ekstra intern/ekstern "revisor" til å se over regnskapet. Denne personen må være upartisk og ikke innhabil. Det stilles ingen udanningskrav til denne rollen.

 


6 STYRETS ARBEID

6.1 Formann har den daglige ledelse av klubben, og leder styrets og klubbens møter.

Nestformann fungerer som formann i dennes fravær.

6.2 Styret skal ha jevnlige møter og dette skal så godt det lar seg gjøres holdes ca. 1 gang pr. måned under sommersesongen. Vintersesongen kan styret samles når det  føler behov for dette. Hvis det har gått mer enn en måned siden sist styremøte og ett eller flere styremedlemmer ønsker å innkalle til møte, skal dette gjøres. Referat fra styremøter skal være tilgjengelig for klubbens medlemmer på forespørsel.7 MEDLEMSMØTER

7.1 Medlemsmøter holdes når styret finner det ønskelig. Disse skal innkalles på den måten styret finner mest formålstjenlig.8 VEDTEKTSENDRINGER.

8.1 Vedtaksendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være ført opp på sakslisten, og krever to tredjedels -2/3- flertall blant de stemmeberettigede.


9 OPPLØSNING AV KLUBBEN.

9.1 Oppløsning av klubben kan bare tas på ordinært årsmøte med to tredjedels –2/3- flertall, etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på sakslisten som er sendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Hvordan klubbens midler skal forvaltes, avgjøres på møtet og krever to tredjedels  -2/3- flertall for godkjenning.